Make your own free website on Tripod.com

  Home | Publications | News Bulletin | Government Order | WBCUTA Circular / News | WBCUTA Building | Conference |

EXECUTIVE COMMITTEE


EXECUTIVE COMMITTEE - 2003-2005

President
Prof. Subir Kumar Mukherjee Ph. 2652- 1175

Vice-Presidents
Prof.Dipankar Dasgupta Ph. 2528-3888 /9433129365
Prof. Sadiqul Islam Ph. 03512-267119/9434154275

General Secretary
Prof. Sudarsan Ray Chaudhuri Ph. 2674-0744 / 9433322830

Treasurer
Prof. Kalyanmoy Ganguly Ph. 2334-4519/9433004519

Joint Secretaries
Prof. Harish Sarkar Ph. 2553-6171
Prof. Tarun Kumar Patra Ph. 2667-8514/9331201159

Members:
1. Pradyut Kumar Maity Ph. 95342-2558955
2. Asis Mitra Ph. 2430-9257
3. Bhajan Kumar Sen Ph. 2334-0575/9831033805
4. Keshab Bhattacharyya Ph. 2354-9515/9830021794
5. Ranjan Basu Ph. 30951308
6. Asok Barman Ph. 2559-4170/
7. Dipak Nag Ph. 2430-9385
8. Anjan Bhattacharya Ph. 953222-63198
9. Asish Ganguly Ph. 2534-4204
10. Sikha Sengupta Ph. 2335-9695/9830053772
11. Tarun Kanti Naskar Ph. 2414-6116
12. Anadi Kundu Ph.0341-250549/0342-541455
13. Samir Mukherjee Ph. 2652-3210
14. Gour Gopal Chaudhuri Ph. 03561-231667
15. Jayati Ghosh Ph. 2654-1207/9433153430
16. Balaram Banerjee Ph. 953220- 245249/
17. Bimal Sankar Nanda Ph. 9830414464
18. Brahmananda Bhattacharya Ph. 2415-2068
19. Manasi Ray Ph. 2481-2563
20. Bholanath Mallick Ph. 2564-6270
21. Sachhidananda maity Ph 2464- 5526.
22. Panchanan Chatterjee Ph. 2539-3460

Co-opt.
1. Prof. Arnab Ray Ph. 2577-3173
2. Chandan Chakraborty Ph. 2555-6686,9830278374(M)
3. Tapan Kr. Bhattacharya Ph. 2577-2457, 9433066583 (M)
4. Suman Bandyopadhyay Ph. 2642-7871
5. Ajanta Kr. Kar Ph. 03472-255375
6. Subrata Kr. De Ph. 2585-7603(R)0354-2344243
7. Gouri Prasad Datta Ph.2246-8889, 9831339024(M)
8. Srutinath Praharaj Ph. 2663-1967,9433031967(M)
9. Sagar Choudhury Ph. (03482) 254190
(03483) 255330/255486(O)

 

 

 

(c)WBCUTA 2002-03

Copyright © WBCUTA 2002-03 . All rights reserved.
Revised: Updated